Η Φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διατήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας και κίνησης του ατόμου από την Βρεφική έως τη Τρίτη ηλικία. Η φυσικοθεραπεία ειδικότερα ασχολείται με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό (σκελετικό), μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό και άλλα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος. Ο φυσικοθεραπευτής έχει τη δυνατότητα:

 • Να πραγματοποιεί εκτεταμένη φυσική εξέταση και αξιολόγηση του ασθενούς, με τα μέσα και τις μεθόδους που περιλαμβάνει η Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση.
 • Να διαμορφώνει κλινικό συλλογισμό για το πρόβλημα του ασθενούς, να επεξηγεί την φυσιολογία της παθολογίας και να οργανώνει υπό την ευθύνη του θεράποντα ιατρού το πρόγραμμα αποκατάστασης.
 • Να παρέχει συμβουλές μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς του και να
 • Να εφαρμόζει θεραπευτικά πρωτόκολλα. (προκύπτοντα από τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες)
 • Να αξιολογεί τα αποτελέσματα της θεραπείας και να την αναπροσαρμόζει προς όφελος του ασθενή και της οικονομίας της υγείας όταν αυτό απαιτείται.
 • Να προτείνει τρόπους, μεθόδους και παρεμβάσεις για πρόληψη του συγκεκριμένου ή άλλων προβλημάτων στο μέλλον, από τον ίδιο τον ασθενή.
 • Να συνεργάζεται άριστα με ιατρικές και άλλες ειδικότητες υγείας ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων όταν αυτό απαιτείται.
 • Η διαχείριση του πόνου και της οποιασδήποτε κινητικής δυσλειτουργίας εμφανίζει ο ασθενής, γίνεται μέσω της χρήσης διαφόρων φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών με κυριότερους στόχους κατά σειρά την:
 • Εξάλειψη του πόνου
 • Βελτίωση της κινητικότητας της πάσχουσας περιοχής
 • Ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης, αντοχής και ισχύος
 • Πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας του ασθενή
 • Ασφαλή επιστροφή στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες